header.png

Privacyverklaring voor patienten

Fysiofit Vught B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacypolicy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiofit Vught B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden verder op deze pagina toegelicht;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Welke gegevens brengen wij in kaart?

Fysiofit Vught brengt  de volgende gegevens van u in kaart als u bij ons binnenkomt voor een behandeltraject:

Persoonlijke gegevens

 • BSN (wettelijk verplicht)
 • Document type en nummer (wettelijk verplicht)
 • Geslacht (wettelijk verplicht)
 • Geboorte datum (wettelijk verplicht)
 • Achternaam (wettelijk verplicht)
 • Voorletters (wettelijk verplicht)
 • Voornaam
 • Adres gegevens
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Huisarts (wettelijk verplicht)
 • Verwijzer (indien anders dan de huisarts) (wettelijk verplicht)
 • Verzekeringsgegevens

De adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen communiceren met de cliënt. Dit kan zijn voor afspraken, overleg en/of nota’s.

De verzekeringsgegevens worden gebruikt om zittingen direct bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Middels het BSN nummer vragen wij via de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) de volgende gegevens op: geslacht, geboorte datum, achternaam, voorletters en adresgegevens.

Door middel van de combinatie BSN + geslacht + geboorte datum vragen wij via een beveiligde verbinding uw verzekering gegevens op bij VECOZO, controle op verzekeringsrecht (COV). https://www.vecozo.nl/content.aspx?id=313

Dossier gegevens

Hierin staan alleen de gegevens welke noodzakelijk zijn voor het adequaat behandelen van de patiënt volgens de richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Deze gegevens liggen op het vlak van stoornissen, activiteiten en participatie.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en de kwaliteit op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Wie ziet de gegevens in ?

Alle werkzame fysiotherapeuten en administratief medewerkers binnen Fysiofit Vught hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens en dossiergegevens in te zien. Wel wordt er alleen naar deze gegevens gekeken indien dit noodzakelijk is. Dit alles om het behandelproces zo efficiënt mogelijk te maken (zowel behandelingen als het maken van afspraken) of de facturatie juist te laten verlopen. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang worden de gegevens bewaard ?

Dossier gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard (wettelijk). Mocht een cliënt aangeven dat hij/zij wil dat deze gegevens eerder verwijderd worden dan zullen wij erop wijzen dat in principe alle gegevens bewaard dienen te worden. Bent u dan nog steeds van mening dat wij deze gegevens dienen te verwijderen dan zullen wij u vragen dit schriftelijk aan ons te vragen waarna wij al uw persoonlijke gegevens zullen verwijderen. (zie bijlage 3)

Beveiliging

Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Mochten er dingen veranderen in de wetgeving dan zullen wij hier direct actie op ondernemen om altijd te blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

 

Wij werken samen met de volgende instanties voor het verwerken van onze/uw gegevens met betrekking tot het behandeldossier. Met alle instanties hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten volgens de huidige wetgeving van de AVG (geldend vanaf 25 mei 2018).

 • SpotOnMedics

Wij werken niet samen met ondernemingen buiten de EU.

Als Fysiofit Vught B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen of klachten heeft dan kunt u telefonisch of via de mail contact op nemen met Marinka Smeulders via 073-6570050 of m.smeulders@fysiofitvught.nl.

Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Op de volgende website staat een meldingsformulier klachten: https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit.

Nieuws

Nieuw! Yoga op zaterdag

Leden voor leden Actie

Twitter