header.png

Privacyverklaring voor leden

Fysiofit Vught B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacypolicy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiofit Vught B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens worden verder op deze pagina toegelicht;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Welke gegevens brengen wij in kaart? 

Fysiofit Vught brengt  de volgende gegevens van u in kaart als u bij ons een lidmaatschap afsluit:

Persoonlijke gegevens

 • Geslacht (wettelijk verplicht)
 • Geboorte datum (wettelijk verplicht)
 • Achternaam (wettelijk verplicht)
 • Voorletters (wettelijk verplicht)
 • Voornaam
 • Adres gegevens
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer

De adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen communiceren met de cliënt. Dit kan zijn voor afspraken of overleg.

Het rekeningnummer wordt, na uw afgifte van een machtiging tot incasso, gebruikt om uw maandelijkse lidmaatschapskosten te incasseren.

 

Wie ziet de gegevens in ?

Alle werkzame fysiotherapeuten en administratief medewerkers binnen Fysiofit Vught hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien. Wel wordt er alleen naar deze gegevens gekeken indien dit noodzakelijk is. Dit alles om het trainen zo efficiënt mogelijk te maken of de facturatie juist te laten verlopen. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard ?

Uw gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard (wettelijk). Mocht een cliënt aangeven dat hij/zij wil dat deze gegevens eerder verwijderd worden dan zullen wij erop wijzen dat in principe alle gegevens bewaard dienen te worden. Bent u dan nog steeds van mening dat wij deze gegevens dienen te verwijderen dan zullen wij u vragen dit schriftelijk aan ons te vragen waarna wij al uw persoonlijke gegevens zullen verwijderen. (zie bijlage 3)

 

Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Mochten er dingen veranderen in de wetgeving dan zullen wij hier direct actie op ondernemen om altijd te blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Wij werken samen met de volgende instantie voor het verwerken van onze/uw gegevens met betrekking tot het lidmaatschap. Met deze instantie hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten volgens de huidige wetgeving van de AVG (geldend vanaf 25 mei 2018).

 • Virtua Gym

Wij werken niet samen met ondernemingen buiten de EU.

 

Als Fysiofit Vught B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft dan kunt u telefonisch of via de mail contact op nemen met Marinka Smeulders via 073-6570050 of m.smeulders@fysiofitvught.nl.

 

Nieuws

Nieuw! Yoga op zaterdag

Leden voor leden Actie

Twitter