header.png

Reglementen en klachten

Fysiofit Vught Algemene voorwaarden                                                                        

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al onze sportactiviteiten en/of (fysiotherapeutische) behandelingen.

Artikel 1: Abonnementsduur en beëindiging

Wanneer u lid wordt van Fysiofit Vught is dat voor onbepaalde tijd. Alle abonnementsvormen hebben een minimale contracttermijn en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar. Indien u niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend steeds met een maand verlengd. U blijft dan verplicht de verschuldigde contributies aan Fysiofit Vught te betalen, ook wanneer u geen gebruik maakt van de faciliteiten.

De opzegtermijn voor alle abonnementsvormen is uiterlijk één maand voor het verstrijken van de einddatum.

Betaling is mogelijk via incasso of pin en dient vooraf te geschieden. Bij niet tijdig betalen, moeten wij u de toegang tot de trainingsruimte ontzeggen.

Artikel 2: Deactiveren

Indien u als gevolg van een blessure, ziekte of langere afwezigheid in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk het abonnement tijdelijk te deactiveren.

Artikel 3: Reserveren training en aanmelden bij bezoek

Het reserveren van een training of groepsles via de app of online omgeving is verplicht. Eenieder meldt zijn/haar bezoek voorafgaand aan de training middels het scannen van het polsbandje of QR code.

 Artikel 4: Aantal bezoeken

Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm hoort, dient binnen de daarvoor geldende duur opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken na deze periode komen te vervallen.

 Artikel 5: Lidmaatschap strikt persoonlijk

De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 Artikel 6: Openingstijden en tarieven

Fysiofit Vught is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Fysiofit Vught het recht de club te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

 Artikel 7: Kledingvoorschriften en handdoekgebruik

In de sportruimte dient u correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht schone zaalsportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken. Dit om de hygiëne voor u en voor anderen zoveel mogelijk te bevorderen.

 Artikel 8: Orde/ Instructievoorschriften

Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijk beëindiging van het abonnement, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld. U dient zich te houden aan de door Fysiofit Vught gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (halterhemdjes niet toegestaan, alsmede het uiten van luidruchtig gedrag en/ of onbetamelijke taal).

Bij overtreding is Fysiofit Vught gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld.

 Artikel 9: Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen Fysiofit Vught geschiedt geheel op eigen risico. Fysiofit Vught wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Wanneer veilig en verantwoord trainen uur zonder begeleiding niet gewaarborgd kan worden is het aan Fysiofit Vught om u te wijzen op fitness met begeleiding. U dient deze beslissing op te volgen.

Bij onduidelijkheid omtrent het gebruik van de toestellen of de uitvoering van de oefeningen dient u zich te allen tijde te wenden tot de instructeurs. Dit om schade aan u of aan de toestellen te voorkomen. Bediening van het beluchtings-systeem, temperatuurregeling en/ of audioapparatuur e.d. is alleen aan personeel toegestaan.

Artikel 10: Conformering overeenkomst

De abonnementhouder verklaart door ondertekening van de lidmaatschap overeenkomst de door Fysiofit Vught opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Fysiofit Vught is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt, de toegang voor een door Fysiofit Vught te bepalen duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Artikel 11: Overige bepalingen

Alle gevallen en/ of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fysiofit Vught beoordeeld en beslist.

 

Huisregels en privacyreglement Fysiofit Vught

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om  voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Fysiofit is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets, enz.).Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u een locker gebruiken (informeer bij onze medewerkers).
 • Sporten geschiedt op eigen risico. Fysiofit stelt zich dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade en blessures voortvloeiend uit deelname aan de aangeboden sportactiviteiten en gebruik van apparatuur van Fysiofit.
 • Plaats uw fiets of auto op de hiervoor bedoelde plaatsen zodat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. U dient uw auto te parkeren aan de zijkant of de achterkant van het pand. Naast de ingang zijn 2 plekken gereserveerd voor invaliden.
 • Tijdens alle behandelingen en trainingen is het gebruik van een handdoek verplicht. U dient deze zelf mee te nemen.
 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimten. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan. Ook is gepaste sportkleding tijdens het trainen vereist.
 • Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.
 • Gebruikt materiaal (halters, ballen, stokken, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. Blindengeleidehonden zijn wel toegestaan .
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, ambulance) op te volgen.
 • Wij verzoeken gebreken of storingen direct te melden bij een van de medewerkers.
 • Indien u bij verhindering van een tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht
 • U dient bij elke training uw lidmaatschapskaart te tonen, of zich te melden bij één van de medewerkers.
 • Indien u (bij uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 • Wanneer u een reanimatieverklaring heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk dit te laten weten.
 • Bent u tevreden, vertel het anderen. Heeft u klachten, vertel het ons.

 


Betalingsregeling

 • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • De factuur dient door de cliënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar.
 • De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot automatische incasso dan wordt hier omstreeks de vijfentwintigste dag van de maand gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim en zal de daaropvolgende maand een dubbele incasso plaatsvinden.
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.


Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

 • Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wbp en AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:  
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.  
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn of haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u desondanks toch klachten over de behandeling of de manier waarop de medewerkers van Fysiofit met u omgaan, dan is het goed om ons dat te laten weten. U kunt te allen tijde met de praktijkhouder contact opnemen en een gesprek over uw klacht aangaan. Bij dit gesprek mag u zelf een bekende meenemen als u dat wilt. Een andere mogelijkheid is om via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u eventueel ook contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Relevante telefoonnummers en adressen staan onder aan deze tekst.

Er zijn drie instanties waar men uw klacht behandelt. Dit zijn allemaal onafhankelijke instanties. De behandeling van de klacht is kosteloos en alle commissies gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtencommissie van het KNGF

Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld.

De Commissie van Toezicht van het KNGF

Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid zijn en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover uw klacht gaat niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of een voorval na 1 december 1997.

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

De verschillende commissies hebben elk andere mogelijkheden om maatregelen te nemen.

A. Klachtencommissie van het KNGF

Het klachtrecht is een laagdrempelige, snelle manier om uw klacht aan een onafhankelijke commissie voor te leggen. Het klachtrecht is klagergericht en streeft naar herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. Daarnaast is het ook een instrument ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie aanbevelingen aan de fysiotherapeut doen om meer klachten te voorkomen. Deze moet op de aanbevelingen reageren maar is niet verplicht om ze op te volgen. De commissie kan geen schadevergoeding toekennen. Vóór de officiële behandeling ontvangt u, indien nodig, een vragenformulier om de klacht toe te lichten. In het onderzoek van de commissie wordt als eerste uw fysiotherapeut om een reactie gevraagd. Ook volgt er een tweede ronde voor beide partijen om te kunnen reageren. Zonodig wordt aan u en/of uw fysiotherapeut een mondelinge toelichting gevraagd. Vervolgens doet de commissie schriftelijk uitspraak en, bij een gegronde klacht, een aanbeveling aan de fysiotherapeut. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

B. Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht

Het verenigingstuchtrecht lijkt op het wettelijk tuchtrecht. De drempel is echter lager, de behandeling is besloten en verloopt in de regel vlot. Bij een gegronde klacht kan aan een fysiotherapeut een maatregel worden opgelegd. Dat kan variëren van een waarschuwing, berisping of schorsing uit (bepaalde rechten van) het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en schrapping uit het Centraal Kwaliteitsregister. Daarnaast kan de commissie bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De commissie kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen. Nadat u een klacht heeft ingediend vraagt de commissie de fysiotherapeut om een reactie. U kunt hierop reageren en de fysiotherapeut kan vervolgens weer op uw reactie reageren. Daarna volgt de mondelinge behandeling tijdens een zitting. Voor een goed oordeel is de gezamenlijke aanwezigheid van klager en fysiotherapeut belangrijk. De commissie doet schriftelijk een uitspraak. Wanneer de commissie de klacht gegrond verklaart, kan een maatregel worden opgelegd aan de fysiotherapeut. Bent u het oneens met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.

C. Regionaal Tuchtcollege

Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het KNGF. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.


Adressen

Klachtencommissie van het KNGF:
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Verenigingstuchtrecht van het KNGF:
Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege:
Stuur uw brief afhankelijk van uw woonplaats naar het regionale tuchtcollege Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Oude Ebbingestraat 91
9712 HG Groningen
Tel. 050 – 314 06 40

Nieuws

Nieuw! Yoga op zaterdag

Leden voor leden Actie

Twitter